Voorwaarden en aanmelden voor registratie REACH netwerk

Het REACH netwerk (REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge) is een regionaal netwerk voor de transmurale revalidatie zorg voor Intensive Care patiënten.

In het netwerk bieden zorgprofessionals samen met professionals uit het sociaal domein persoonsgerichte ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn aan mensen na een IC-opname. Professionals van het netwerk zijn gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met het Post Intensive Care Syndroom (PICS) en werken met elkaar samen. De activiteiten van het netwerk zijn erop gericht om de ervaren gezondheid te verbeteren, de regie van mensen met PICS te vergroten en hun maatschappelijke participatie te bevorderen.

Deelnemers kunnen zijn: paramedici of andere zorgprofessionals, waaronder tenminste fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten, die werkzaam zijn binnen een instelling waar voormalige intensive care patiënten met het Post Intensive Care Syndroom PICS behandeld (kunnen) worden.

Voorwaarden registratie REACH netwerk en vermelding zorgzoeker

 1. Binnen de instelling zijn adequate trainings- en testmogelijkheden aanwezig voor patiënten met het PICS;
 2. De behandeling wordt uitgevoerd door een geregistreerde REACH paramedicus
 3. REACH professionals gaan akkoord met het delen van professionele (persoons)gegevens in de ‘REACH Zorgzoeker voor PICS’ op de website https://www.reachnetwerk.nl/
 4. REACH professionals staan ingeschreven in één van de kwaliteitssystemen behorende bij hun beroepsgroep (zoals: KRF NL, SKF, Kwaliteitshuis Fysiotherapie)
 5. De verplichte scholing ‘De fysiotherapeutische behandeling van patiënten met een Post Intensive Care Syndroom (PICS) na ontslag uit het ziekenhuis’ van het Nederlands Paramedisch Instituut met een voldoende is afgerond. Dit mag zowel de online of de fysieke scholing betreffen.
 6. Tevens committeert men zich aan de kwaliteitscirkel met verplichte bijscholing en activiteiten waarbij:
  • Minimaal 2 REACH bijscholingsactiviteiten (intervisie, webinar) per jaar worden gevolgd, zonder extra kosten;
  • Bereidheid bestaat tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek vanuit REACH;
  • Structurele metingen t.a.v. patiënt tevredenheid worden uitgevoerd.
 7. Naast bovenstaande punten wordt tevens een jaarlijkse financiële vergoeding van € 150,- per deelnemer aan deelname kosten gevraagd. Vanaf 2023 geldt de mogelijkheid tot een instellingsdeelname: voor praktijken/instellingen die meer dan één paramedicus in dienst hebben die aan de voorwaarden voor deelname voldoet, geldt een maximum bedrag van 150,= deelnamekosten per jaar.

Wat biedt het REACH netwerk aangesloten professionals?

Professionals die aangesloten zijn bij het REACH netwerk kunnen:

 1. Het REACH logo voeren op de eigen website en andere communicatiekanalen
 2. Gratis intervisie bijeenkomsten en webinars bijwonen, inclusief deelnemerscertificaat voor zelfstandig aan te vragen accreditatie
 3. Het jaarlijks REACH symposium bijwonen tegen gereduceerd tarief (bij een instellingsdeelname geldt dit gereduceerd tarief voor slechts één persoon per instelling)
 4. Vrij beschikken over de huidige en nieuw te ontwikkelen materialen in de REACH toolkit*
 5. Profiteren van extra zichtbaarheid bij patiënten en verwijzers door opname in de REACH zorgzoeker

*REACH Toolkit bevat onder andere materialen m.b.t. overdracht, klinimetrie, behandeling, positieve gezondheid.

Financiële verplichtingen en opzegging deelneming REACH netwerk

 1. De betaling van de jaarlijkse bijdrage voor deelname vindt direct bij inschrijving en voorafgaand aan de registratieperiode plaats. De betaling door de deelnemer van de verschuldigde bijdrage en overige financiële verplichtingen geschiedt via het portfolio en geldt altijd voor lopende kalenderjaar.
 2. Deelnemerschap wordt automatisch per 1 januari vernieuwd, tenzij tijdig (30 dagen van tevoren) opgezegd via een mail aan de penningmeester  info@reachnetwerk.nl
 3. Beëindiging van het deelnemerschap – op welke wijze dan ook – gedurende de registratieperiode van een jaar leidt niet tot het vervallen van de financiële verplichtingen voor het lopende jaar.
 4. Indien de deelnemer niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, dan kan het bestuur de deelname aan het REACH netwerk intrekken en de gegevens uit de REACH zorgzoeker verwijderen.