Over REACH

Uitleg en doelstelling REACH

Het REACH netwerk is een regionaal gebonden open netwerk van paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en diëtisten) die gespecialiseerd zijn in de behandeling van patiënten na een Intensive Care (IC) opname.

Het REACH netwerk zet met de benadering vanuit het concept Positieve Gezondheid het functioneren van de mens met het Post Intensive Care Syndroom (PICS) centraal en verbetert de samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals en vergroot hun expertise.

Missie & mensen

De missie van de stichting REACH is het realiseren van de Juiste paramedische Zorg op de Juiste Plek op het Juiste Moment door de Juiste Professional voor mensen na een Intensive Care opname.

De activiteiten van het netwerk richten zich op het bieden van kwalitatief goede paramedische begeleiding om het dagelijks functioneren van mensen met PICS te verbeteren, hun eigen regie te vergroten en hun maatschappelijke participatie te bevorderen en daarmee de ervaren kwaliteit van leven te verbeteren.

Hiervoor coördineert het netwerk de uitvoering, implementatie en kwaliteitsborging van het begeleidingsprogramma voor mensen met PICS in de regio, faciliteert de samenwerking tussen professionals en vergroot hun expertise door scholing.

Het netwerk voert tevens onderzoek uit t.b.v. verdere ontwikkeling van de interventies en mogelijke kosten reductie van de zorg en draagt bij aan richtlijnontwikkeling. Het onderzoek wordt uitgevoerd door, en is ingebed in, Amsterdam UMC en de HvA onder leiding van Principal investigator en lector revalidatie in Acute Zorg, Marike van der Schaaf.

Het REACH netwerk is ondergebracht in een stichting met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door Dr. Marike van der SchaafDr. Mel Major, Dr. Lise Beumeler en Jesper Arkenbout. Het bestuur werkt onbezoldigd (RSIN: 862880567).

De leden van het bestuur nemen zitting op persoonlijke titel. Het bestuur laat zich voor het nemen van besluiten adviseren door de Raad van Advies (RvA).

Het stichtingsbestuur bestaat uit 4 leden, met een gezamenlijke bevoegdheid.

De stichting tracht haar missie onder meer te verwezenlijken door

  • Vaststellen van welke scholing noodzakelijk is voor de interdisciplinaire begeleiding van patiënten na een IC opname

  • Realiseren van (na)scholing voor paramedici (d.m.v. intervisiebijeenkomsten, workshops, webinars en symposia)

  • Faciliteren van interdisciplinaire samenwerking en kennisuitwisseling

  • Samenwerking met verwijzers

  • Kwaliteitsverbetering van zorg

  • Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek

Paramedici van REACH

Paramedici van het REACH netwerk bieden persoonsgerichte revalidatie aan patiënten na een IC opname. Alle REACH paramedici zijn geschoold in de behandeling van patiënten met PICS en volgen jaarlijks relevante bijscholing.

Bij REACH aangesloten paramedici verlenen met elkaar de zorg rondom de patiënt en ervaren de noodzaak om continu te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg met als doel de kwaliteit van leven van patiënten met PICS te vergroten.

Lopende projecten
Op basis van de behaalde onderzoeksresultaten vanuit het REACH-project en de ontwikkelde kennis zijn er meerdere subsidieaanvragen ingediend voor vervolgonderzoek.

Lopende projecten

Op basis van de behaalde onderzoeksresultaten vanuit het REACH-project en de ontwikkelde kennis zijn er meerdere subsidieaanvragen ingediend voor vervolgonderzoek.